آموزش نکات تربیت فرزند

نیازها وخواسته های دوران بلوغ وجوانی

1397/6/31 23:30
نویسنده : مشاور
199 بازدید
اشتراک گذاری

2-1-4-1- نیازهای زیستی:

   نیازهای زیستی به همان نیازهای اساسی ،فطری ویااولیه گفته میشودکه زندگی بدون ارضای آنان غیر ممکن است. برای تأمین نیاز های زیستی توجه به رشد و تقویت بدن از طریق ورزش و استفاده از غذا های کم حجم و پرکالری ، بهداشت و نظافت بدن به ویژه بهداشت دستگاه تناسلی پیش گیری از خطـرات وآسیب های احتمالی ،تعدیل غریزه جنسی که از طریق مراقبت در پوشش ، غذاوخواب و استراحت بدســت می آیند مد نظرند.[1]

2-1-4-2- نیازهای عاطفی(روانی) :

   این نیازها درارتباط بادیگران معنا شده وارضای این نیازها به انسان رضایتمندی وحس خوشایندی می دهد. اهمیت این نیازها به اندازه ای است که عدم ارضای آنها برنیازهای زیستی اثر می گذارد وزندگی رابرای شخص تلخ وناخوشایند می کند. . نیاز به دفاع از جسم و جان و شرافت معنویت ، نیاز به عدالت خواهی و مبارزه با ظالمان و حمایت از محـرومان ، نیاز به حقیقت دوستی و زیبا دوستی نیاز به هدف داشتن ، نیاز به خودشناسی، نیاز به احترام متقابل با دیگران ،برخورداری از روابط و صمیمانه در خانواده بوسیله والــدین و نوازش های کلامی ، بـدنی وحتی بوسیدن به گونه ای که برای وی بد آموزی نداشته باشد،ازنیازهای عاطفی بشمار می‌آید.[2]

2-1-4-3- نیازهای ذهنی:

   دردوران نوجوانی ازسرعت رشد هوشی کاسته میشودواستعدادهای گوناگون ذهنی ازهم متمایز می شوند،لذا پاسخ به نیازهای ذهنی از طریق رشد و پرورش حافظه ، دقت و تمرین برای تشخیص ریزه کاریها ، پرورش تفکر ، پرورش تصور و تخیل به گونه ای که بین خیال و واقعیت فرق قائل شود،ضروری است. نوجوان بایداز خیـــال بافی نجات یابد ، پرورش استدلال به طوری که بتواند برای هر اقدامی دلیلی بیاورد.،دراو تقویت شود.[3]

2-1-4-4- نیازهای اجتماعی:

   «یکی ازنیازهای دوره نوجوانی افزایش وگسترش روابط اجتماعی است. نوجوان برای دست یافتن به هدف از الگوهای اجتماعی بهره میگیرد .لذا درگروه همسالان خود ازتغییرات رفتاری واجتماعی تأثیرپذیرفته وآداب ورسوم ،نوع تکلم ،وضع ظاهری و انتخاب دوست رابراساس الگوهای اجتماعی تنظیم میکند.معاشرت های سالم با انسان های شایسته ، تفریحات سالم ، آگاهی از آداب و معاشرت با والدین ، معلمان ، مردم و... ، نیاز به آگـاهی از آیین دوست یابی ، نیاز به نظــــارت اجتماعی مانندامربه معروف و نهی از منکر ، درک و فهم حرمت خانواده ، پدر و مادر ، برادر و خواهر و ...، شناخت حـــقوق خود و دیگران از نیازهای اجتماعی این دوران شمرده می شوند»[4].

2-1-4-5- نیازهای مذهبی :

   نوجوانان امروز به دین ومذهب علاقه مندند واحساس میکنندکه دین نقش مهمی در زندگی آنها ایفا می کند لذا درمجالس بحث وگفتگوشرکت میکنند ،درباره ادیان ومذاهب سخن می گویند .زیرانوجوان  دین ومذهب رایک منبع تحریک عاطفی وذهنی می داند ومی خواهد آن رابرمبنای عقل یاد بگیرد وکورکورانه نپذیرد. ایمان واعتقاد به اصول و مبانی درست ، تمرین عبادات وانجام وظایف عبادی ، آگاهی از تعالیم دینی ، توان دفاع از مبانی مذهب ، تنظیم رابطه ی باخداازنیازهای نوجوان است که دراین سن شکوفا می شود. اندیشه های سازنــــده که به رشد اوکمک نماید، آداب و رسوم و شعائری که او رابه هدف برساند.هنری که باعث آرامش و در عین حال باعث حـــرکت و قیام وی شود ، ارزش‌هایی که قداســـت آفرین باشند و او را به سوی رشد هدایت کند و.. ،همه ازنیازهای مذهبی محسوب می شوند. [5]

2-1-5- آثار وپیامدهای بی اطلاعی نوجوانان ازمسائل بلوغ

   دوران نوجواني، دوران مهمي از نظر تکامل جنسي است و تأثيرات ژرفي بر تصوير ذهني نوجوان بر جاي مي گذارد. اطلاع از امور جنسي حق نوجوان است. بسياري از مشکلات جنسي نوجوان در نتيجه بي اطلاعي از موضوعات جنسي است. بي پاسخ ماندن برخي سئوال ها در ذهن نوجوان، عدم راهنمايي به موقع توسط والدين و مربيان، وجود شکاف نسلي بين والدين و فرزندا‌‌‌ن ، اطلاعات از دوستان و آشنايان، افزايش دسترسي رسانه هاي جهاني و اينترنت در معرض واقع شدن در بمباران تبليغات و رسانه ها از قبيل مدل ها، نقش ها، تصاوير و ... منجر به کسب اطلاعات غلط و منحرف شدن آنها به سمت اعمال رفتارهاي غير بهداشتي مي شود. چرا که اکثر اطلاعات ناکامل، نادرست و داراي نقطه ضعف هاي فرهنگي و اخلاقي بوده که کمک کننده نبوده و نتيجه آن وقوع فعاليت هاي ناسالم، زودرس و غير مسئولانه جنسي است. یکی ازاثرات بی اطلاعی ازمسائل بلوغ ایجاد اشکال ومانع درانجام فرایض دینی است. نوجوانی که دراثر آموزش منلسب ،میداند که در پی بروز عادت ماهانه ویا احتلام شبانه چه وظیفه اخلاقی وشرعی برعهده دارد وبه مسائلی ازقبیل غسل ،طهارت وکیفیت دیگر احکام شرعی کاملا آگاه است وبا اطلاع عمل می کند ،نه تنها به ارتباط اوباخدا لطمه ای وارد نمی شود بلکه این ارتباط به شکل صحیح ومعنوی خود انجام میگیرد، درحالی که نوجوان بی اطلاع ازمسائل شرعی بلوغ ،بیشتر روزها راباآلودگی جسمی وکدورت روحی می گذراند وبرق معنویت وجلوه نورانیتی که دراثر ارتباط باخدا برای انسان حاصل می شود،درپیشانی وچهره اومشاهده نمی گرددوپیوسته رابطه اش با خدا ضعیف ترومحدودتر می شودواحتمالا اورامستعد گرایش به دیگر آلودگیهای اخلاقی نیز می سازد. همچنین عمل کردن به دستورات اسلام دربرگیرنده نوعی تدابیر بهداشتی وطبی نیز هست وعمل به این دستورات موجب سلامتی جسمی وروحی انسان خواهد شد.[6]

 

 

[1] -ر.ک . شعاری نژاد، علی اکبر ، روان شناسی رشد 2(نوجوانی وبلوغ)، ص 118

[2] - ر.ک . همان ص118

[3] -ر.ک .همان ص79

[4] -همان ، صص 83-84

[5] - ر.ک .همان صص80و90

[6] - شرفی ، محمدرضا ، دنیای نوجوان ، صص 113-114

نیازها وخواسته های دوران بلوغ وجوانی

2-1-4-1- نیازهای زیستی:

   نیازهای زیستی به همان نیازهای اساسی ،فطری ویااولیه گفته میشودکه زندگی بدون ارضای آنان غیر ممکن است. برای تأمین نیاز های زیستی توجه به رشد و تقویت بدن از طریق ورزش و استفاده از غذا های کم حجم و پرکالری ، بهداشت و نظافت بدن به ویژه بهداشت دستگاه تناسلی پیش گیری از خطـرات وآسیب های احتمالی ،تعدیل غریزه جنسی که از طریق مراقبت در پوشش ، غذاوخواب و استراحت بدســت می آیند مد نظرند.[1]

2-1-4-2- نیازهای عاطفی(روانی) :

   این نیازها درارتباط بادیگران معنا شده وارضای این نیازها به انسان رضایتمندی وحس خوشایندی می دهد. اهمیت این نیازها به اندازه ای است که عدم ارضای آنها برنیازهای زیستی اثر می گذارد وزندگی رابرای شخص تلخ وناخوشایند می کند. . نیاز به دفاع از جسم و جان و شرافت معنویت ، نیاز به عدالت خواهی و مبارزه با ظالمان و حمایت از محـرومان ، نیاز به حقیقت دوستی و زیبا دوستی نیاز به هدف داشتن ، نیاز به خودشناسی، نیاز به احترام متقابل با دیگران ،برخورداری از روابط و صمیمانه در خانواده بوسیله والــدین و نوازش های کلامی ، بـدنی وحتی بوسیدن به گونه ای که برای وی بد آموزی نداشته باشد،ازنیازهای عاطفی بشمار می‌آید.[2]

2-1-4-3- نیازهای ذهنی:

   دردوران نوجوانی ازسرعت رشد هوشی کاسته میشودواستعدادهای گوناگون ذهنی ازهم متمایز می شوند،لذا پاسخ به نیازهای ذهنی از طریق رشد و پرورش حافظه ، دقت و تمرین برای تشخیص ریزه کاریها ، پرورش تفکر ، پرورش تصور و تخیل به گونه ای که بین خیال و واقعیت فرق قائل شود،ضروری است. نوجوان بایداز خیـــال بافی نجات یابد ، پرورش استدلال به طوری که بتواند برای هر اقدامی دلیلی بیاورد.،دراو تقویت شود.[3]

2-1-4-4- نیازهای اجتماعی:

   «یکی ازنیازهای دوره نوجوانی افزایش وگسترش روابط اجتماعی است. نوجوان برای دست یافتن به هدف از الگوهای اجتماعی بهره میگیرد .لذا درگروه همسالان خود ازتغییرات رفتاری واجتماعی تأثیرپذیرفته وآداب ورسوم ،نوع تکلم ،وضع ظاهری و انتخاب دوست رابراساس الگوهای اجتماعی تنظیم میکند.معاشرت های سالم با انسان های شایسته ، تفریحات سالم ، آگاهی از آداب و معاشرت با والدین ، معلمان ، مردم و... ، نیاز به آگـاهی از آیین دوست یابی ، نیاز به نظــــارت اجتماعی مانندامربه معروف و نهی از منکر ، درک و فهم حرمت خانواده ، پدر و مادر ، برادر و خواهر و ...، شناخت حـــقوق خود و دیگران از نیازهای اجتماعی این دوران شمرده می شوند»[4].

2-1-4-5- نیازهای مذهبی :

   نوجوانان امروز به دین ومذهب علاقه مندند واحساس میکنندکه دین نقش مهمی در زندگی آنها ایفا می کند لذا درمجالس بحث وگفتگوشرکت میکنند ،درباره ادیان ومذاهب سخن می گویند .زیرانوجوان  دین ومذهب رایک منبع تحریک عاطفی وذهنی می داند ومی خواهد آن رابرمبنای عقل یاد بگیرد وکورکورانه نپذیرد. ایمان واعتقاد به اصول و مبانی درست ، تمرین عبادات وانجام وظایف عبادی ، آگاهی از تعالیم دینی ، توان دفاع از مبانی مذهب ، تنظیم رابطه ی باخداازنیازهای نوجوان است که دراین سن شکوفا می شود. اندیشه های سازنــــده که به رشد اوکمک نماید، آداب و رسوم و شعائری که او رابه هدف برساند.هنری که باعث آرامش و در عین حال باعث حـــرکت و قیام وی شود ، ارزش‌هایی که قداســـت آفرین باشند و او را به سوی رشد هدایت کند و.. ،همه ازنیازهای مذهبی محسوب می شوند. [5]

2-1-5- آثار وپیامدهای بی اطلاعی نوجوانان ازمسائل بلوغ

   دوران نوجواني، دوران مهمي از نظر تکامل جنسي است و تأثيرات ژرفي بر تصوير ذهني نوجوان بر جاي مي گذارد. اطلاع از امور جنسي حق نوجوان است. بسياري از مشکلات جنسي نوجوان در نتيجه بي اطلاعي از موضوعات جنسي است. بي پاسخ ماندن برخي سئوال ها در ذهن نوجوان، عدم راهنمايي به موقع توسط والدين و مربيان، وجود شکاف نسلي بين والدين و فرزندا‌‌‌ن ، اطلاعات از دوستان و آشنايان، افزايش دسترسي رسانه هاي جهاني و اينترنت در معرض واقع شدن در بمباران تبليغات و رسانه ها از قبيل مدل ها، نقش ها، تصاوير و ... منجر به کسب اطلاعات غلط و منحرف شدن آنها به سمت اعمال رفتارهاي غير بهداشتي مي شود. چرا که اکثر اطلاعات ناکامل، نادرست و داراي نقطه ضعف هاي فرهنگي و اخلاقي بوده که کمک کننده نبوده و نتيجه آن وقوع فعاليت هاي ناسالم، زودرس و غير مسئولانه جنسي است. یکی ازاثرات بی اطلاعی ازمسائل بلوغ ایجاد اشکال ومانع درانجام فرایض دینی است. نوجوانی که دراثر آموزش منلسب ،میداند که در پی بروز عادت ماهانه ویا احتلام شبانه چه وظیفه اخلاقی وشرعی برعهده دارد وبه مسائلی ازقبیل غسل ،طهارت وکیفیت دیگر احکام شرعی کاملا آگاه است وبا اطلاع عمل می کند ،نه تنها به ارتباط اوباخدا لطمه ای وارد نمی شود بلکه این ارتباط به شکل صحیح ومعنوی خود انجام میگیرد، درحالی که نوجوان بی اطلاع ازمسائل شرعی بلوغ ،بیشتر روزها راباآلودگی جسمی وکدورت روحی می گذراند وبرق معنویت وجلوه نورانیتی که دراثر ارتباط باخدا برای انسان حاصل می شود،درپیشانی وچهره اومشاهده نمی گرددوپیوسته رابطه اش با خدا ضعیف ترومحدودتر می شودواحتمالا اورامستعد گرایش به دیگر آلودگیهای اخلاقی نیز می سازد. همچنین عمل کردن به دستورات اسلام دربرگیرنده نوعی تدابیر بهداشتی وطبی نیز هست وعمل به این دستورات موجب سلامتی جسمی وروحی انسان خواهد شد.[6]

 

 

[1] -ر.ک . شعاری نژاد، علی اکبر ، روان شناسی رشد 2(نوجوانی وبلوغ)، ص 118

[2] - ر.ک . همان ص118

[3] -ر.ک .همان ص79

[4] -همان ، صص 83-84

[5] - ر.ک .همان صص80و90

[6] - شرفی ، محمدرضا ، دنیای نوجوان ، صص 113-114

نیازها وخواسته های دوران بلوغ وجوانی

2-1-4-1- نیازهای زیستی:

   نیازهای زیستی به همان نیازهای اساسی ،فطری ویااولیه گفته میشودکه زندگی بدون ارضای آنان غیر ممکن است. برای تأمین نیاز های زیستی توجه به رشد و تقویت بدن از طریق ورزش و استفاده از غذا های کم حجم و پرکالری ، بهداشت و نظافت بدن به ویژه بهداشت دستگاه تناسلی پیش گیری از خطـرات وآسیب های احتمالی ،تعدیل غریزه جنسی که از طریق مراقبت در پوشش ، غذاوخواب و استراحت بدســت می آیند مد نظرند.[1]

2-1-4-2- نیازهای عاطفی(روانی) :

   این نیازها درارتباط بادیگران معنا شده وارضای این نیازها به انسان رضایتمندی وحس خوشایندی می دهد. اهمیت این نیازها به اندازه ای است که عدم ارضای آنها برنیازهای زیستی اثر می گذارد وزندگی رابرای شخص تلخ وناخوشایند می کند. . نیاز به دفاع از جسم و جان و شرافت معنویت ، نیاز به عدالت خواهی و مبارزه با ظالمان و حمایت از محـرومان ، نیاز به حقیقت دوستی و زیبا دوستی نیاز به هدف داشتن ، نیاز به خودشناسی، نیاز به احترام متقابل با دیگران ،برخورداری از روابط و صمیمانه در خانواده بوسیله والــدین و نوازش های کلامی ، بـدنی وحتی بوسیدن به گونه ای که برای وی بد آموزی نداشته باشد،ازنیازهای عاطفی بشمار می‌آید.[2]

2-1-4-3- نیازهای ذهنی:

   دردوران نوجوانی ازسرعت رشد هوشی کاسته میشودواستعدادهای گوناگون ذهنی ازهم متمایز می شوند،لذا پاسخ به نیازهای ذهنی از طریق رشد و پرورش حافظه ، دقت و تمرین برای تشخیص ریزه کاریها ، پرورش تفکر ، پرورش تصور و تخیل به گونه ای که بین خیال و واقعیت فرق قائل شود،ضروری است. نوجوان بایداز خیـــال بافی نجات یابد ، پرورش استدلال به طوری که بتواند برای هر اقدامی دلیلی بیاورد.،دراو تقویت شود.[3]

2-1-4-4- نیازهای اجتماعی:

   «یکی ازنیازهای دوره نوجوانی افزایش وگسترش روابط اجتماعی است. نوجوان برای دست یافتن به هدف از الگوهای اجتماعی بهره میگیرد .لذا درگروه همسالان خود ازتغییرات رفتاری واجتماعی تأثیرپذیرفته وآداب ورسوم ،نوع تکلم ،وضع ظاهری و انتخاب دوست رابراساس الگوهای اجتماعی تنظیم میکند.معاشرت های سالم با انسان های شایسته ، تفریحات سالم ، آگاهی از آداب و معاشرت با والدین ، معلمان ، مردم و... ، نیاز به آگـاهی از آیین دوست یابی ، نیاز به نظــــارت اجتماعی مانندامربه معروف و نهی از منکر ، درک و فهم حرمت خانواده ، پدر و مادر ، برادر و خواهر و ...، شناخت حـــقوق خود و دیگران از نیازهای اجتماعی این دوران شمرده می شوند»[4].

2-1-4-5- نیازهای مذهبی :

   نوجوانان امروز به دین ومذهب علاقه مندند واحساس میکنندکه دین نقش مهمی در زندگی آنها ایفا می کند لذا درمجالس بحث وگفتگوشرکت میکنند ،درباره ادیان ومذاهب سخن می گویند .زیرانوجوان  دین ومذهب رایک منبع تحریک عاطفی وذهنی می داند ومی خواهد آن رابرمبنای عقل یاد بگیرد وکورکورانه نپذیرد. ایمان واعتقاد به اصول و مبانی درست ، تمرین عبادات وانجام وظایف عبادی ، آگاهی از تعالیم دینی ، توان دفاع از مبانی مذهب ، تنظیم رابطه ی باخداازنیازهای نوجوان است که دراین سن شکوفا می شود. اندیشه های سازنــــده که به رشد اوکمک نماید، آداب و رسوم و شعائری که او رابه هدف برساند.هنری که باعث آرامش و در عین حال باعث حـــرکت و قیام وی شود ، ارزش‌هایی که قداســـت آفرین باشند و او را به سوی رشد هدایت کند و.. ،همه ازنیازهای مذهبی محسوب می شوند. [5]

2-1-5- آثار وپیامدهای بی اطلاعی نوجوانان ازمسائل بلوغ

   دوران نوجواني، دوران مهمي از نظر تکامل جنسي است و تأثيرات ژرفي بر تصوير ذهني نوجوان بر جاي مي گذارد. اطلاع از امور جنسي حق نوجوان است. بسياري از مشکلات جنسي نوجوان در نتيجه بي اطلاعي از موضوعات جنسي است. بي پاسخ ماندن برخي سئوال ها در ذهن نوجوان، عدم راهنمايي به موقع توسط والدين و مربيان، وجود شکاف نسلي بين والدين و فرزندا‌‌‌ن ، اطلاعات از دوستان و آشنايان، افزايش دسترسي رسانه هاي جهاني و اينترنت در معرض واقع شدن در بمباران تبليغات و رسانه ها از قبيل مدل ها، نقش ها، تصاوير و ... منجر به کسب اطلاعات غلط و منحرف شدن آنها به سمت اعمال رفتارهاي غير بهداشتي مي شود. چرا که اکثر اطلاعات ناکامل، نادرست و داراي نقطه ضعف هاي فرهنگي و اخلاقي بوده که کمک کننده نبوده و نتيجه آن وقوع فعاليت هاي ناسالم، زودرس و غير مسئولانه جنسي است. یکی ازاثرات بی اطلاعی ازمسائل بلوغ ایجاد اشکال ومانع درانجام فرایض دینی است. نوجوانی که دراثر آموزش منلسب ،میداند که در پی بروز عادت ماهانه ویا احتلام شبانه چه وظیفه اخلاقی وشرعی برعهده دارد وبه مسائلی ازقبیل غسل ،طهارت وکیفیت دیگر احکام شرعی کاملا آگاه است وبا اطلاع عمل می کند ،نه تنها به ارتباط اوباخدا لطمه ای وارد نمی شود بلکه این ارتباط به شکل صحیح ومعنوی خود انجام میگیرد، درحالی که نوجوان بی اطلاع ازمسائل شرعی بلوغ ،بیشتر روزها راباآلودگی جسمی وکدورت روحی می گذراند وبرق معنویت وجلوه نورانیتی که دراثر ارتباط باخدا برای انسان حاصل می شود،درپیشانی وچهره اومشاهده نمی گرددوپیوسته رابطه اش با خدا ضعیف ترومحدودتر می شودواحتمالا اورامستعد گرایش به دیگر آلودگیهای اخلاقی نیز می سازد. همچنین عمل کردن به دستورات اسلام دربرگیرنده نوعی تدابیر بهداشتی وطبی نیز هست وعمل به این دستورات موجب سلامتی جسمی وروحی انسان خواهد شد.[6]

 

 

[1] -ر.ک . شعاری نژاد، علی اکبر ، روان شناسی رشد 2(نوجوانی وبلوغ)، ص 118

[2] - ر.ک . همان ص118

[3] -ر.ک .همان ص79

[4] -همان ، صص 83-84

[5] - ر.ک .همان صص80و90

[6] - شرفی ، محمدرضا ، دنیای نوجوان ، صص 113-114

نیازها وخواسته های دوران بلوغ وجوانی

2-1-4-1- نیازهای زیستی:

   نیازهای زیستی به همان نیازهای اساسی ،فطری ویااولیه گفته میشودکه زندگی بدون ارضای آنان غیر ممکن است. برای تأمین نیاز های زیستی توجه به رشد و تقویت بدن از طریق ورزش و استفاده از غذا های کم حجم و پرکالری ، بهداشت و نظافت بدن به ویژه بهداشت دستگاه تناسلی پیش گیری از خطـرات وآسیب های احتمالی ،تعدیل غریزه جنسی که از طریق مراقبت در پوشش ، غذاوخواب و استراحت بدســت می آیند مد نظرند.[1]

2-1-4-2- نیازهای عاطفی(روانی) :

   این نیازها درارتباط بادیگران معنا شده وارضای این نیازها به انسان رضایتمندی وحس خوشایندی می دهد. اهمیت این نیازها به اندازه ای است که عدم ارضای آنها برنیازهای زیستی اثر می گذارد وزندگی رابرای شخص تلخ وناخوشایند می کند. . نیاز به دفاع از جسم و جان و شرافت معنویت ، نیاز به عدالت خواهی و مبارزه با ظالمان و حمایت از محـرومان ، نیاز به حقیقت دوستی و زیبا دوستی نیاز به هدف داشتن ، نیاز به خودشناسی، نیاز به احترام متقابل با دیگران ،برخورداری از روابط و صمیمانه در خانواده بوسیله والــدین و نوازش های کلامی ، بـدنی وحتی بوسیدن به گونه ای که برای وی بد آموزی نداشته باشد،ازنیازهای عاطفی بشمار می‌آید.[2]

2-1-4-3- نیازهای ذهنی:

   دردوران نوجوانی ازسرعت رشد هوشی کاسته میشودواستعدادهای گوناگون ذهنی ازهم متمایز می شوند،لذا پاسخ به نیازهای ذهنی از طریق رشد و پرورش حافظه ، دقت و تمرین برای تشخیص ریزه کاریها ، پرورش تفکر ، پرورش تصور و تخیل به گونه ای که بین خیال و واقعیت فرق قائل شود،ضروری است. نوجوان بایداز خیـــال بافی نجات یابد ، پرورش استدلال به طوری که بتواند برای هر اقدامی دلیلی بیاورد.،دراو تقویت شود.[3]

2-1-4-4- نیازهای اجتماعی:

   «یکی ازنیازهای دوره نوجوانی افزایش وگسترش روابط اجتماعی است. نوجوان برای دست یافتن به هدف از الگوهای اجتماعی بهره میگیرد .لذا درگروه همسالان خود ازتغییرات رفتاری واجتماعی تأثیرپذیرفته وآداب ورسوم ،نوع تکلم ،وضع ظاهری و انتخاب دوست رابراساس الگوهای اجتماعی تنظیم میکند.معاشرت های سالم با انسان های شایسته ، تفریحات سالم ، آگاهی از آداب و معاشرت با والدین ، معلمان ، مردم و... ، نیاز به آگـاهی از آیین دوست یابی ، نیاز به نظــــارت اجتماعی مانندامربه معروف و نهی از منکر ، درک و فهم حرمت خانواده ، پدر و مادر ، برادر و خواهر و ...، شناخت حـــقوق خود و دیگران از نیازهای اجتماعی این دوران شمرده می شوند»[4].

2-1-4-5- نیازهای مذهبی :

   نوجوانان امروز به دین ومذهب علاقه مندند واحساس میکنندکه دین نقش مهمی در زندگی آنها ایفا می کند لذا درمجالس بحث وگفتگوشرکت میکنند ،درباره ادیان ومذاهب سخن می گویند .زیرانوجوان  دین ومذهب رایک منبع تحریک عاطفی وذهنی می داند ومی خواهد آن رابرمبنای عقل یاد بگیرد وکورکورانه نپذیرد. ایمان واعتقاد به اصول و مبانی درست ، تمرین عبادات وانجام وظایف عبادی ، آگاهی از تعالیم دینی ، توان دفاع از مبانی مذهب ، تنظیم رابطه ی باخداازنیازهای نوجوان است که دراین سن شکوفا می شود. اندیشه های سازنــــده که به رشد اوکمک نماید، آداب و رسوم و شعائری که او رابه هدف برساند.هنری که باعث آرامش و در عین حال باعث حـــرکت و قیام وی شود ، ارزش‌هایی که قداســـت آفرین باشند و او را به سوی رشد هدایت کند و.. ،همه ازنیازهای مذهبی محسوب می شوند. [5]

2-1-5- آثار وپیامدهای بی اطلاعی نوجوانان ازمسائل بلوغ

   دوران نوجواني، دوران مهمي از نظر تکامل جنسي است و تأثيرات ژرفي بر تصوير ذهني نوجوان بر جاي مي گذارد. اطلاع از امور جنسي حق نوجوان است. بسياري از مشکلات جنسي نوجوان در نتيجه بي اطلاعي از موضوعات جنسي است. بي پاسخ ماندن برخي سئوال ها در ذهن نوجوان، عدم راهنمايي به موقع توسط والدين و مربيان، وجود شکاف نسلي بين والدين و فرزندا‌‌‌ن ، اطلاعات از دوستان و آشنايان، افزايش دسترسي رسانه هاي جهاني و اينترنت در معرض واقع شدن در بمباران تبليغات و رسانه ها از قبيل مدل ها، نقش ها، تصاوير و ... منجر به کسب اطلاعات غلط و منحرف شدن آنها به سمت اعمال رفتارهاي غير بهداشتي مي شود. چرا که اکثر اطلاعات ناکامل، نادرست و داراي نقطه ضعف هاي فرهنگي و اخلاقي بوده که کمک کننده نبوده و نتيجه آن وقوع فعاليت هاي ناسالم، زودرس و غير مسئولانه جنسي است. یکی ازاثرات بی اطلاعی ازمسائل بلوغ ایجاد اشکال ومانع درانجام فرایض دینی است. نوجوانی که دراثر آموزش منلسب ،میداند که در پی بروز عادت ماهانه ویا احتلام شبانه چه وظیفه اخلاقی وشرعی برعهده دارد وبه مسائلی ازقبیل غسل ،طهارت وکیفیت دیگر احکام شرعی کاملا آگاه است وبا اطلاع عمل می کند ،نه تنها به ارتباط اوباخدا لطمه ای وارد نمی شود بلکه این ارتباط به شکل صحیح ومعنوی خود انجام میگیرد، درحالی که نوجوان بی اطلاع ازمسائل شرعی بلوغ ،بیشتر روزها راباآلودگی جسمی وکدورت روحی می گذراند وبرق معنویت وجلوه نورانیتی که دراثر ارتباط باخدا برای انسان حاصل می شود،درپیشانی وچهره اومشاهده نمی گرددوپیوسته رابطه اش با خدا ضعیف ترومحدودتر می شودواحتمالا اورامستعد گرایش به دیگر آلودگیهای اخلاقی نیز می سازد. همچنین عمل کردن به دستورات اسلام دربرگیرنده نوعی تدابیر بهداشتی وطبی نیز هست وعمل به این دستورات موجب سلامتی جسمی وروحی انسان خواهد شد.[6]

 

 

[1] -ر.ک . شعاری نژاد، علی اکبر ، روان شناسی رشد 2(نوجوانی وبلوغ)، ص 118

[2] - ر.ک . همان ص118

[3] -ر.ک .همان ص79

[4] -همان ، صص 83-84

[5] - ر.ک .همان صص80و90

[6] - شرفی ، محمدرضا ، دنیای نوجوان ، صص 113-114

پسندها (0)
شما اولین مشوق باشید!

نظرات (0)